thẻ hình ảnh: chụp từ trên không, chính màu: đỏ, số lượng hình ảnh: 0