thẻ hình ảnh: chụp từ trên không, kích thước tối thiểu: 4k, chính màu: đỏ, số lượng hình ảnh: 0