thẻ hình ảnh: thơm, chính màu: nâu, số lượng hình ảnh: 52