thẻ hình ảnh: thơm, chính màu: tía, số lượng hình ảnh: 3