thẻ hình ảnh: vận động viên, chính màu: tía, số lượng hình ảnh: 1