thẻ hình ảnh: chèo thuyền, số lượng hình ảnh: 8986