thẻ hình ảnh: tinh hoa, chính màu: đen, số lượng hình ảnh: 3