thẻ hình ảnh: tinh hoa, chính màu: xanh, số lượng hình ảnh: 0