thẻ hình ảnh: tinh hoa, chính màu: cyan, số lượng hình ảnh: 0