thẻ hình ảnh: tinh hoa, chính màu: trắng, số lượng hình ảnh: 7