thẻ hình ảnh: rừng, chính màu: xanh, số lượng hình ảnh: 810