thẻ hình ảnh: vi lượng đồng căn, chính màu: xanh, số lượng hình ảnh: 8