thẻ hình ảnh: vi lượng đồng căn, chính màu: vàng, số lượng hình ảnh: 0