thẻ hình ảnh: vi lượng đồng căn, kích thước tối thiểu: 4k, chính màu: xanh, số lượng hình ảnh: 6