thẻ hình ảnh: mọi người, chính màu: tía, số lượng hình ảnh: 131