thẻ hình ảnh: chuẩn bị, chính màu: trắng, số lượng hình ảnh: 60