thẻ hình ảnh: bắt đầu, chính màu: tía, số lượng hình ảnh: 1