thẻ hình ảnh: mùa hè, chính màu: cam, số lượng hình ảnh: 120