thẻ hình ảnh: thân xăm, chính màu: tía, số lượng hình ảnh: 0