thẻ hình ảnh: sóng thần, chính màu: màu hồng, số lượng hình ảnh: 0