thẻ hình ảnh: cá voi, chính màu: tía, số lượng hình ảnh: 2