thẻ hình ảnh: sói, chính màu: cyan, số lượng hình ảnh: 12