thẻ hình ảnh: sói, chính màu: tía, số lượng hình ảnh: 0