thẻ hình ảnh: sói, kích thước tối thiểu: 1080p, chính màu: đen, số lượng hình ảnh: 7