thẻ hình ảnh: sói, kích thước tối thiểu: 1080p, chính màu: cam, số lượng hình ảnh: 0