thẻ hình ảnh: sói, kích thước tối thiểu: 5k, chính màu: tía, số lượng hình ảnh: 0