resim etiketi: Kurtlar, oryantasyon: yatay, ana renk: siyah, resim miktarı: 0