thẻ hình ảnh: Badian, chính màu: xanh, số lượng hình ảnh: 0