thẻ hình ảnh: hiểu thấu, chính màu: trắng, số lượng hình ảnh: 4