thẻ hình ảnh: động vật có vú, chính màu: tía, số lượng hình ảnh: 16