thẻ hình ảnh: gia vị, chính màu: trắng, số lượng hình ảnh: 193