thẻ hình ảnh: sói, kích thước tối thiểu: 4k, chính màu: xanh, số lượng hình ảnh: 2