thẻ hình ảnh: Aurora polaris, số lượng hình ảnh: 66