thẻ hình ảnh: rừng, chính màu: trắng, số lượng hình ảnh: 264