thẻ hình ảnh: máy tính xách tay, hướng: ngang, kích thước tối thiểu: 1080p, chính màu: cyan, số lượng hình ảnh: 12