thẻ hình ảnh: chuẩn bị, chính màu: đen, số lượng hình ảnh: 28