thẻ hình ảnh: sói, hướng: theo chiều dọc, kích thước tối thiểu: 1080p, số lượng hình ảnh: 51