thẻ hình ảnh: tinh hoa, chính màu: màu hồng, số lượng hình ảnh: 0